Arama

"Ne Yaşar, Ne Yaşamaz"

Türk Tarım Orman Sendikası Bursa 7 Nolu Şube Başkanımız Muzaffer Genç’in Tarım Bakanlığı Teknisyenleri “NE YAŞAR NE YAŞAMAZ” Konulu Basın Açıklaması Metni

Sayın basın Mensupları:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan ziraat, veteriner, sağlık, çevre ve laborant teknisyen ve teknikerleri olarak bizler;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtildiği gibi mesleki eğitim görmüş meslek lisesi diploması sahibi profesyonel meslek sahipleriyiz.
Bizler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bitkisel, hayvansal üretim, gıda ve laboratuvar alanında teknik ve teorik konuların planlaması, uygulanması ve yürütülmesi aşamasındaki her safhada görev alan kişileriz.
Bizler özellikle 90 yılların sonuna kadar yağmur, çamur, kar dolu fırtına demeden görevini yerine getirmek uğraşında saygın bir meslek erbabı iken günümüzde okulları kapanmış, yetkileri bir bir elinden alınmış, yetkisiz bir elaman durumuna getirilmiş bulunmaktayız.
Yani bizler Aziz NESİN’in romanında belirlediği gibi bugün normal hayatta yaşarken yaşayan ancak iş resmiyete döküldüğünde yaşamayan biri durumuna getirildik.
Şube Yönetim Kurulu olarak ek deki raporda belirlediğimiz düne kadar yapılan ancak bugünlerde elimizden alınan yetkilerin Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK’e sunarak bir an önce sorunlarımıza el atmasını ve sorunlarımızın çözülmesini bekliyoruz.
Eğer bugün kalifiye elaman sorunu varsa biz bunun aksini iddia ediyoruz bizler kalifiye elamanlarız. 
Bakanımızdan Fazla bir şey istemiyoruz yönetmelik ve genelgelerle elimizden alınan haklarımızı geri istiyoruz. 
Yani İmza hakkımızı, yetkilerimizi, yeni istihdam sağlanmasını, sorumlu yönetici olmamızı, bayi açmamızı, hizmetiçi eğitimlere katılmamızı, kısacası düne kadar yaptığımız ancak elimizden yönetmelik ve genelgelerle alınan haklarımızı geri istiyoruz. Yok bunları vermiyorsanız Lisans tamamlama hakkımızı verin.
Sayın Basın Mensupları;
Yetkili sendika TOÇ-BİR SEN’in kazanım diye elde ettiği ancak bugüne kadar bir arpa boyu yol almaması ve sorunlarımızın çözülmesi bir yana yardımcı ve genel idare hizmetleri sınıfı görevleri meslektaşlarımız tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır.
Lisans tamamlama hakkımız kadük duruma sokulmuştur.
Toplantıda alınan kararlar gereğince yetkisini yetkisi olmayan kişilere masada devretmiştir. 
Bu nedenle kamu çalışanlarına seslenmek istiyorum. Sizler artık yetkili sendikanın bırakın haklarımızı ileri götüreceğini elimizdeki haklar bir bir alınmaktadır. 
Bu nedenle sizlerden isteğimiz 2017 yılında Türk Tarım Orman Sen’i yetkili kılın geleceğinizi kurtarın. Afişlerinde yaptıkları gibi yatlarda gezmek için değil fırtınalarda sizleri sağ salim karaya çıkaracak olanlara yetkiyi verin. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Muzaffer GENÇ
Türk Tarım Orman Sen 7 Nolu Bursa Şubesi Başkanı

Sayın Bakanım;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 36 Maddesinin; 
- II Teknik Hizmetler sınıfı: “Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, (Ek:24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı) programcı, çözümleyici, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.” 
- III Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: “Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.” mesleki eğitim görmüş meslek diploması sahibi meslek erbabı olarak tanımlamış bulunmaktadır.
Yani bizler profesyonel meslek sahipleriyiz, bitkisel, hayvansal üretim, gıda ve laboratuvar alanında teknik ve teorik konuların planlaması, uygulanması ve yürütülmesi aşamasındaki her safhada görev alan kişileriz.
Ülkemizdeki insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü tarımsal ve hayvansal ürünün bakım, besleme yetiştirme ve koruma gibi konularda ki gelişimleri, yenilikleri çiftçiye gösteren, sorunları hakkında yardımcı olan, verimin artırılması için ilgili faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlanacak bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişileriz.
Yağmur, çamur, kar dolu fırtına demeden görevini yerine getirmek uğraşında olmuş, 90’li yıllara kadar saygın bir meslek iken günümüzde okulları kapanmış, yetkileri bir bir elinden alınmış, ekonomik alanda ara elaman tanımlanmasına rağmen kamu kurumlarında ve özel sektörlerde yok edilmeye yüz tutmuştur.

Teknisyen ve teknikerler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
- Tarımsal yayım hizmetleri ile ilgili ekim, sulama, ilaçlama, gübreleme ile yetiştirme konularında teknik ve teorik olarak bilgi vermek,
- Yeni ürün desenlerini belirlemek ve uygulamalı olarak çiftçilere öğretmek, 
- Yenilikler hakkında ilgililere bilgi vermek ve yardımcı olmak,
- Çiftçilere hastalık, tohum çeşidi, ilaç ve gübreleme ile ilgili uygulamalı olarak yol göstermek,
- Arazide hastalık tespiti ve zararlılarla mücadele için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması, uygulanması konusunda bilgi vermek ve yardımcı olmak,
- Meyve bahçesi dikim, sulanacak, budama, hasat, ilaçlama konularında yenilikleri aktarmak,
- Balık yetiştiriciliği, avcılık usul ve yöntemleri hakkında bilgi vermek ve yardımcı olmak,
- Arıcılık ile ilgili, arı bakımı, yetiştirilmesi, hastalıkları konusunda bilgi vermek,
- Tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanında deneme ve araştırmayı gerektiren konu ve problemleri araştırma merkezlerine iletmek,
- Sulanacak alanlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini çitçilere öğretmek,
- Bölge çiftçisinin tarımsal mekanizasyon konusunda eğitme faaliyetlerini yürütmek,
- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
- Bölge çiftçisinin iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulması konularında bilinçlendirmek,
- Çiftçilere tarım aletleri ve makineleri konusunda uygulamalı eğitim ve bilgi vermek
- Kadın Çiftçilere yönelik;
o Gıda muhafaza yöntemleri:
o Beslenme konularında uygulamalı eğitim,
o Hayvancılık konuları
o Organik Tarım,
o Meyvecilik,
o Besinlerin korunması ve değerlendirmesi,
o Kız çocuklarının eğitimi
o Kırsal alanda farklılıkların giderilmesi amacıyla yapılan projelerde kurumlar arası işbirliği ile birlikte kadınların hayatında farkındalık oluşturmak,
o Kişisel hijyen, okul çağı ve öncesi çocuklarda beslenme, hamile ve emzikli beslenmesi, yaşlı beslenmesi, anne sütünün önemi v.b

- Demostrasyon (yeni ürün deneme) çalışmalarını çiftçilere göstermek ve tanıtımını yapmak.
- Tarla günü düzenleyip yeni ürün çeşitlerinin tanıtılmasını yapmak..
- Çiftçi şartlarında üreticiyi bilgilendirmek ve tarımsal açıdan geliştirmek için destek olmak,
- Çiftçi eğitim projelerini çiftçilere duyurmak, yaygınlaştırmak ve eğitim çalışmaları düzenlemek,
- Çiftçi kayıt sisteminde üreticilerin kayıtlarını tutmak,
- Çiftçi desteklemelerinde dosyaların hazırlanması ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- Desteklemeden faydalanacak üretici çiftçilerin arazi kontrollerini yapmak,
- Arazi tapu veya kira kayıtlarına göre çiftçileri belirleyip destekler vermek,
- Kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgi vermek,
- Bitkilerin zararlarına karşı korunma hakkında çiftçileri bilgilendirmek,
- Sığır üretiminde yetiştirme planlaması yapmak,
- Hayvan yemi üretimi ve rasyon hazırlama konusunda çiftçiye bilgi vermek,
- Süt sağımını hijyenik koşullarda öğretmek,
- Sebze ve meyve fidan yetiştiriciliği ve dikimi konusunda çiftçiye bilgi vermek, 
- Veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri her türlü olumsuz koşula rağmen ahır ahır dolaşarak koruyucu aşılamaları yapmak, programlarını hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve sonuçlarını izlemek, 
- Hastalık durumunda karantina tedbirlerini uygulamak,
- İlaç uygulaması, suni tohumlama, embriyo Transferi, hayvan itlafını yapmak, serum takmak,
- Hasta hayvanı ameliyata hazırlamak, anestezi yapmak, ameliyat esnasında yardımcı olmak, Cerrahi operasyonda ve otopside hekimi asiste etmek, reanimasyon yapmak, CPR ve entübasyon yapmak,
- Besi çiftliklerinde 7/24 saat görev yapmak,
- Veteriner Hekimin olmadığı yerlerde, hekim eksikliğini hissettirmezler,
- Hayvan ıslahının yükselmesi, kültür ırkı hayvanların artması çalışmaları yapmak,
- Koruyucu aşılama yapmak hayvancılığının sağlıklı olması için mücadele vermektedirler,
- Acil Tıbbi Müdahale, (Yaralanma ve travma gibi kritik durumda ki hayvanı en yakın Veteriner Hekimine götürene kadar acil ilk yardım) 
- Küçük cerrahi operasyonlar, (yaralanma, ezik, doku açılması vb gibi durumlarda dikiş apse ödem drenajı, büyük hayvan gazlı şişkinliklerinde trokarla müdahale, kastrasyon) 
- Her türlü enjeksiyon, ilaç tatbiki, koruyucu aşılamalar pansuman, serum uygulama, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, 
- Parazitler (tüm iç ve dış parazitler) hastalıkların sağaltımında görev almak, 
- Salgın ve Zoonoz hastalık şüphesinde mihrak bölgesinde Pratisyen Veteriner Hekimle birlikte ya da pratisyen veteriner hekim yoksa tek başına tıbbi müdahale, ilk yardım, karantina tedbirleri, marazi madde alımı ve ihbarı, 
- Doğuma yardımcı olmak, Kızgınlık siklusunu ve gebeliği takip etmek ve sonuçlarını izlemek, 
- Veterinerlik alanında veteriner hekimle birlikte dermatoloji, hematoloji, veteriner dişçilik, anestezi, kardiyoloji, onkoloji, nematodoloji vb. alanlarında görev almak, bu alandaki uzmanı asiste etmek,
- Veteriner Kontrol Laboratuvarlarında görev almak,
- Hayvansal gıdaları üreten ve işleyen tesislerde sorumlu yöneticilik ve denetleyicilik yapmak, 
- Laboratuvarda analiz yapmak, numunenin sonuç değerlendirmesine kadar ki süreçte bulunan bütün iş ve işlemlerde yardımcı personel olarak görev almak,
- Zor şartlarda ilaç, hastalık bulaşma riskinde çalışmak,
- Zehirli gazlar, kimyasallar, yanıcı, yakıcı, kanserojen maddeler ve bileşikler patlayıcı gazların bulunduğu ortamda görev yapmak,
- Zehirli gazlar, kimyasallar, yanıcı, yakıcı, kanserojen maddeler ve bileşikler patlayıcı gazlarla çalışmalarından dolayı “hizmet riski” ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Yapılan bu görevler doğrultusunda hak ettikleri maddi ve manevi haklardan istedikleri oranlarda yararlanamamaktadırlar.

Sayın Bakanım,
Biz sizlerden daha önce yerine getirdiğimiz ancak bugün itibari ile tekrar verilmesi yönünde aşağıdaki isteklerimizi sıralıyoruz. 
- Zirai ilaç bayi kontrollerinde zirai mücadele dersi almış genel ziraat mezunu Teknisyen Teknikerlerine yetki verilmesinin sağlanması, 
- Gıda üreten işyerlerinde sorumlu yönetici, Mera ve bitki koruma v.b. gibi görevlerde tarımla ilgili ön lisans düzeyinde eğitim görmüş olmaları nedeniyle teknisyen - teknikere yetki verilmesinin sağlanması,
- Genelde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde, Teknisyen ve Teknikerlere yaptırılan (mutemetlik, özlük, saymanlık v.b.) teknik personelin görevi olmayan iş ve görevlerin yaptırılmasının önlenmesi,
- Bakanlıkça düzenlenmekte olan, Hizmetiçi eğitim kurslarına Teknisyen ve Teknikerlerin de katılımlarının sağlanması, 
- Bakanlığımızda istihdam edilen, Teknisyen-Tekniker sayısının artırılmasının sağlanması,
- Bilindiği üzere, Tarım Meslek Liseleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Tarım Meslek Lisesinden mezun olanlara Milli Eğitim Bakanlığı Tarım Teknisyeni unvanı vermemeyi kararlaştırmış olup tamamen yanlış olan bu uygulamanın düzeltilmesi. 
- Sertifikalı fidan üretimini önceden olduğu gibi, Tarım Teknisyenleri ve Tarım Teknikerlerinin de yapabilmesinin sağlanması, 
- Bilindiği; üzere tarımsal kuraklıkla mücadele ile kuraklık yönetimi çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki, Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuda Teknikerlere ve Teknisyenlere de yetki verilmesi, 
- Özellikle fiili hizmet tazminatlarının Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine ve Teknikerlerine tekrar verilmesinin sağlanması, 
- Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı memurlar çalışırken ve emekli olduklarında maaşlarını yüksek oranda belirleyici olması nedeniyle yeniden düzenleme yapılması,
- Hayvansal gıdaları üreten ve işleyen tesislerde sorumlu yöneticilik ve denetleyicilik yapabilmelerinin sağlanması, 
- Ziraat Teknisyen ve Teknikerleri aynı bakanlıkta görev yaptığımız Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerleri gibi lisans tamamlama haklarının verilmesi,
- Dün İl ve İlçe Merkezlerine bilirkişilik yaparken bugün yapılamama noktasına gelmesi nedeniyle düzenlemelerini yapılması,
- Veteriner Sağlık Teknikerlerinin "Veteriner Tıp Asistanı unvanı almaları ve 3+2 Bologna Veterinerlik Sisteminin getirilmesi ile Teknikerlerin 3 yıl daha okuyarak (lisans tamamlama) ile Veteriner Hekim unvanı almalarının yolu açılmalıdır.
- Veteriner Sağlık Teknikerlerinin giyim yardımları ilave olarak giyim yardımı yönetmeliğine koyulmalıdır,
- Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin ve Teknikerlerinin yetki düzenlemeleri yeniden düzenlenmelidir.
- Bakanlık tarafından Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyenlerinin özel hizmet tazminatları, ek göstergeleri insanca yaşayabilecekleri bir seviye getirilmeli, çalışma şartları iyileştirilmelidir. 
- 2 yıllık üst öğrenim mezunu Laborantlar görevde yükselme sınavına girdiklerinde “Veteriner Sağlık Teknikeri” unvanı verilmektedir. Veteriner Sağlık teknikerlerinin görevi farklı, Laborantların yaptıkları görev farklıdır. İki yıllık üst öğrenim mezunu Laborantlara, Laboratuvar Teknikeri unvanı verilmesinin sağlanması,
- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Veteriner Hekimi-Mühendis ile Teknisyen- Tekniker arasında açılmış olan maaş farklarının telafi edilmesi, 
Teknisyen ve teknikerlerin; Bakanlığımız tarafından çiftçi hayatında köklü ve pratik değişimleri sağlamak amacıyla oluşturulan projeler ve tüm desteklerin yayım çalışmasında oldukça aktif rol alan ve çiftçiye benimsetilmesi hususunda çalışmalar yaparak tarım sektörünün ilerlemesi ve yaygınlaşması konularında büyük bir etkiye sahiptirler. 

Sayın Bakanım;

Mirasımıza sahip çıkmak istiyorsak Osmanlıdan günümüze gelen ancak bugün can çekişme ve yok olma durumuna gelen Ziraat Teknisyenliğini hak ettiği yere çıkarılmasının sağlanması, 

Türkiye’nin tarımda söz sahibi olması için tarımın gelişmesine yönelik çalışmalar yapmış, tarım içinde ve dışında binlerce akademisyen yetiştirilmiş, yurdumuzun en ücra köşelerinde tarımın kalkınmasında öncü olmuş, en kötü yaşam koşularında şartsız görev almış olan bu teknisyen ve teknikerler olarak bizler;
Çok şey değil geçmişte hak etmiş oldukları maddi ve manevi değerlerini ve saygınlıklarını geri istemektedirler. 

Sayın Bakanım;
İsteklerimiz, 1870li yıllardan itibaren yürüttüğümüz görevlerdir.
İsteklerimiz, ekonomiden hiç bir şey götürmeyeceği gibi ekonomiye artı değer sağlayacak, ara eleman sorunu giderilecek, Meslek Liseleri ile Meslek Yüksek Okullarında eğitim kalitesi artacak ve en önemlisi ekonomik kalkınmanın önünü açacaktır.
Bugüne kadar bir çok defa dile getirilmiş bu konular maalesef bakanlığımızın ilgisizliği yüzünden yerine getirilememiş yerine getirilmek istenilenler ise zamana bırakılmış kısaca yara kabuk bağlamış ancak iyileşmemiştir.
İsteklerimiz arasında zaten Sağlık Hizmetleri Sınıfı personelini kapsayan sınavsız lisans tamamlama 2015 yılı için uygulamaya geçmiş ve başvurular alınmıştır.
Şunu bilmenizi isterim ki tarım ürünleri sanayi hammaddesinin %85’ini karşılamaktadır ve stratejik bir üründür.
Öncelikle görevinizin şahsınızda hayırlara vesile olması, Milletimize ve insanlığa ufuk açacak çalışmalar yapılması dileği ile Bakanlık görevinizi tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Biz sizlerden Makam, tayin, atama değil hakkımız olanı isterken kanunlarımızın, yönetmeliklerimizin adil ve hakkaniyet içerisinde uygulanmasını talep ediyoruz.
Saygılarımızla