TARIM VE ORMAN BAKANI ZİYARETİ

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca makamında ziyaret edildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun tamamı katılmış olup, Bakan Başkanlığında oluşturulan Heyette ise Sayın PAKDEMİRLİ’nin yanında Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU ve Orman Genel Müdürü Bekir KARACABEY ile beraber Bakan Danışmanları da yer aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saati aşkın yapılan görüşmede Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolumuzda yaşanan Kurumsal ve çalışanların pek çok problemi ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Öncelikle, Genel Başkanımız Ahmet Demirci, Bakanlığımızın Orman Genel Müdürlüğü kanadına gerçekleşmiş olan 5000 personel istihdamı hususunda Sayın Bakan’a gayretleri için teşekkürlerimizi bildirdi. Ancak, gerek ilk defa memuriyete atamalarda ve gerekse Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan Unvan Değişikliği mülakat sınavlarında görülen olumsuzluklarda Sayın Bakan’a ifade edildi. Personel istihdamı konusunda Bakanlığın tarım kanadının da ihtiyaç duyduğu Teknik ve Sağlık personeli taleplerinin giderilmesi hususunda büyük bir beklenti oluştuğunu ve bu konuda özellikle Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Sendikamızca yürütülen çalışmalar Sayın Bakan’a ifade edilmiş ve bahse konu personel eksikliğinin bir nebze giderilebilmesi için Cumhurbaşkanlığı makamında onay beklediği ifade edilen 2700 personel ile ilgili onayın çıkartılabilmesi için Sayın Bakandan talepte bulundu.

Bakanlık düzeyinde yapılan idari görevlendirmeler hususunda Sendikamızın rahatsızlığı Sayın Bakan’a örneklendirilerek ayrıntılı olarak ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu idarecilerinin atanmalarına yönelik “ehliyet, liyakat ve vatana-millete sadakat” vurgusunun hizmet kolumuzda da biran önce vücut bulabilmesi talebimiz ve temennimiz ifade edildi.

Görüşme konu başlıklarından en önemlisi ise hizmet kolumuz çerçevesinde yaşanan sendikal ayrımcılık konularına ayrıldı. 15 Temmuz 2016 FETÖ Hain Darbe girişimi sonrası ortaya çıkan Cumhur İttifakı Ruhu ve bu ruha dayalı siyasi alanda ortaya çıkan pozitif iklimin pek çok kamu kurumunda olumlu örnekleri görülüyor olmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra birimleri ile bağlı kurumlarda bu anlamda bir gelişme sağlanamamış olması hususu ayrıntılı olarak Sayın Bakan’a ifade edildi. Özellikle, belirli Sendika kökenli kamu yöneticilerinin mevcut konumlarını korumak ve alan geliştirmek adına yürütmüş oldukları faaliyetler Sayın Bakan’a ayrıntıları ile kişi, yer ve zaman çerçevesinde izah edildi. Bakanlık bünyesinde idari görevleri ile sendikal görevlerini aynı anda yürütme telaşına kapılan bazı idarecilerin kamu hizmetini etkin ve verimli yürütmek yerine mensubiyet hissettikleri sendika-oda yapılarına yaranmak adına geçmiş paralel yapıların forma değiştirdiği şekilde neler yaptıkları ayrıntılı olarak ortaya konuldu. Gerek, hizmet kolumuzun Orman Genel Müdürlüğü, Bölge ve İşletme Müdürlükleri, Tarım Teşkilatı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan bazı üst düzey bürokrat, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü vb. görevlerde bulunanların sendikal ayrımcılık noktasında sergiledikleri olumsuzluklar bizzat Sayın Bakan’a ifade edildi.

Genel Başkan Ahmet Demirci, hizmet kolumuz bünyesinde yürütülen sendikal faaliyetlerin sendikaların kendi arasındaki rekabet ile yürütülmesinin kamu hizmetini etkilemeyeceğini ancak bu rekabetin kamu yönetiminin gölgesinin varlığının bulunması, gerek rekabeti baltalayacağını gerekse kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin önünde engel teşkil ettiğini beyan etti.

Sendikamızca yapılan durum tespiti ve taleplerimiz sonrası söz alan Sayın Bakan Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, sendikamızca gerek Tarım Şurası, gerek personel ihtiyacının karşılanması ve gerekse Bakanlığın diğer iş ve faaliyetlerinde Sendikamızca gösterilen destek ve gayret için memnuniyetini ifade etti. Sayın Pakdemirli, bahsedilen konuların çok ciddi olduğunu, hele hele herkesi kucaklama gayreti ile Cumhur İttifakı olgusu sonrası görev üstlendiği böyle bir Bakanlıkta bu şikayetlerin hala var olmasından ciddi anlamda rahatsız olduğunu ifade etti. Özellikle, sendikamıza yönelik geç randevu verilmesi, kendisine ifade edilen konuların aktarıldığı bürokrasi cenahından bu güne kadar ciddi bir sonuç alınamamış olmasından dolayı bu rahatsızlığının daha da büyüdüğünü ifade etti.

Ayrıca, Sayın Bakan yaptığı değerlendirmede bu tür konularda bundan sonra doğrudan şahsı ile muhatap olacağımızı, Bakanlıkta yürütülecek her türlü Bakanlık Politikaları konularında mutlaka Sendikamızın da katkısına başvurulacağını ifade etti. Sendikamızca dile getirilen tüm problemlerin not olarak alındığını, bu konuların çözümüne yönelik tüm Bakanlık yönetiminin dikkatinin yeniden çekileceğini ifade etti. Sayın Bakanca, görüşme heyetinde yer alan diğer heyet üyelerine bahse konu şikayetlerimizin biran önce üzerine gidilmesi hususunda talimat verildi.